Indholdsfortegnelse til Dansk Kapitalisme

Indledning

Markedsøkonomi og kapitalisme

Demokratisk og kapitalistisk styring

Den danske økonomis tre hovedsektorer

Det empiriske grundlag

Appendiks: Bruttofaktorindkomsten (BFI)

Kapitel 1. Mellem feudalisme og kapitalisme

Kapitalismen og dens gennembrud i Danmark

Den historiske materialisme

Afviklingen af feudalismen

Revolutionen i landbruget

Feudalismens krise

Individuel og fælles produktion

Klassekampen

Udviklingen af den frie arbejder

Pengeophobning

Simpel vareproduktion: 100 års interregnum

Kritik af Scocozza

Feudalismens afvikling i international belysning

Feudalisme, borgere og småborgere

Gryende demokrati – og reaktionen herimod

Kapitel 2. Økonomisk demokrati på landet

Selvforvaltningens baggrund og principper

Landbruget som en semi-autonom ikke-kapitalistisk sfære

Indkøb af råvarer og eksport

Brugsforeningerne

Sparekasserne

Kreditforeningerne

Gensidige forsikringsselskaber

Selvstyreøkonomiens omfang

Selvstyreøkonomiens afvikling

Mejerier og slagterier

Brugsforeningerne

Sparekasserne

Kreditforeningerne

Kritik af en marxistisk analyse

Var kapitalismen nødvendig?

Sammenfatning

Kapitel 3. Stækket kapitalisme 1901 til 1957

Kapitalismen faser 1901-57

1901-14: Stagnation efter gennembruddet i 1890erne

1914-22: Statsregulering, spekulationskapitalisme og nedtur

1922-29: Fastfrosne strukturer

1929-39: Verdenskrise og kapitalistisk opsving

1940-50: Besættelsestiden og de første efterkrigsår

1950-57: Stagnation

Hvad er kapital?

Kapitalens vægt i Danmarks økonomi 1901-57

Den danske kapitals internationale afmagt

Politiske grænser for kapitalen

Strukturforandringer i kapitalismen

Finanskapitalen

Aktieselskaber

Kapitalens koncentration

Sammenfatning

Statistisk appendiks

Kapitel 4. Klassekampenes tidsalder 1901 til 1957

Om begrebet klasse

Arbejderklassen og arbejdskraftens værdi

Klasserne i Danmark

Klasseforskydninger 1901 til 1957

Årsager til klasseforskydningerne

Gårdmænd versus byarbejdere

Det epokegørende skift i klassealliancerne

Den indirekte klassekamp mellem gårdmænd og byarbejdere

De to klassers relative styrke

De to klassers relative indkomstudvikling

Arbejdere versus arbejdsgivere

Sammenfatning

Statistisk appendiks

Kapitel 5. Velfærdskapitalisme 1957 til 1982

Den politisk-økonomiske udvikling

Forholdet mellem de tre sektorer

Den offentlige sektor

Den kapitalistiske sektor 1957-73: Brancher

Den kapitalistiske sektor 1957-82: Ejertyper

Finanskapitalen

Har brancherne ændret sig?

Årsager til udviklingen

Sammenfatning

Statistisk appendiks

Kapitel 6. Arbejderklassen og de offentligt ansatte 1957 til 1982

De to velfærdsstrategier

De offentligt ansatte og arbejderklassen

Den klassemæssige udvikling 1960-83

Keynesianisme og indkomstpolitik

Socialdemokratiets overordnede strategi

Hvorfor mislykkedes ØD-projektet?

Hvorfor lykkedes velfærdsstaten?

Statistisk appendiks

Kapitel 7: Den nyliberale periode: Indledende

Hvorfor 1982 som skæringsår?

Den makroøkonomiske udvikling efter 1982

1983-93 (Schlüter): Først vækst, så stagnation

1994-2000 (Nyrup): Vækst

2001-03 (Nyrup og Fogh): Lille krise

2004-07 (Fogh): Højkonjunktur

2008-16 (Fogh, Løkke, Thorning, Løkke): Først krise, så stagnation

1983-2016 (nyliberale periode)

Planen for Kapitel 8, 9, 10 og 11.

Statistisk appendiks

Kapitel 8. Kapitalen

Det store billede

Selskabskapitalisme

Den offentlige sektor

De tre hovedsektorer

Den analytiske fremgangsmåde

Markedsmagt

Teorier om koncentration

Politisk modspil?

Koncentration og konkurrence

Almene koncentrationstendenser i dansk erhvervsliv

Den primære sektor

Den sekundære sektor

Den tertiære sektor

Sammenfatning om markedsmagt

Kapitalmagt

Særtræk ved dansk selskabskapitalisme

Finanskapitalen

Kapitalkoncentration, især indenfor den produktive sektor

Toppen: A.P.Møller-Mærsk og Danske Bank

Sammenfatning om kapitalmagt

Statistisk appendiks

Kapitel 9. Klasserne

Udviklingen i fordelingen på hovedklasser

Selvstændige og lønmodtagere

Problemet

Den funktionelle indkomstfordeling: Løn versus kapitalindkomster

Lønkvoten

Lønkvote pr. time

Den personlige indkomstfordeling

Pensionsindkomster

Den familiebaserede formuefordeling

Folkekapitalisme?

Polarisering

Sammenfatning

Statistisk appendiks

Kapitel 10. Staten

Liberale kontra Keynesianere

Staten og finanspolitikken

Striden om BFI

Det nyliberale opgør med Keynesianismen

Økonomisk politik

Klassiske liberale holdninger

Pengepolitik

Finanspolitik

Offentlige udgifter, skat og skatteunddragelse

Systemintegration i den nyliberale periode

Metoder til at sikre efterspørgsel

Kapitalisme uden politisk modspil

Udfasning af konkurrencen

Hverken liv eller død?

Statens markedsgørelse og udhulingen af demokratiet

Privatisering af infrastrukturen

Konkurrenceudsættelse

Disciplinering af de offentligt ansatte

Centralisering af den politiske magt

Fra demokratisk til kapitalistis styring

Staten og den modificerede klasseanalyse

Offentlige versus private interesser

Arbejderklassen

Underklassen

Overklassen

Vælgernes sammensætning og politiske præferencer

Sammenfatning

Kapitel 11. Den globale dimension

Marked og kapital

Markedsniveauet

Kapitalniveauet

Forringede vilkår for klassekampene

Konkurrencestaten og TINA

Statistisk appendiks

Kapitel 12. Afslutning

De lange linier

Hvor blev kapitalismen af?

De kategorier, vi tænker økonomien i

Det liberale billede af kapitalismen

Nationalregnskabets billede af kapitalismen

Marx og Hobbes: Profitmaksimering og magtmaksimeringen

Konklusioner

Kapitalismens fremtidsudsigter

Litteraturliste

Dette indlæg blev udgivet i Dansk politisk økonomi, Økonomisk og politisk teori. Bogmærk permalinket.