Om hjemmesiden

Formålet med denne hjemmeside er at lægge bøger og artikler ud i det offentlige rum, således at de kan downloades og evt. printes ud. Alt materiale er frit, bl.a. fordi jeg er modstander af copyright og patenter, altså monopol på åndelige frembringelser. Husk blot at anføre kilden, hvis du bruger materialet. Kommentarer, forespørgsler osv. er velkomne: Skriv til lunduv@socsci.aau.dk.

Min teoretiske og politiske udvikling kan kort beskrives således:

Indtil 1975 var jeg ortodoks marxist og skrev som sådan et par bøger.

Så fandt jeg ud af, at der var nogle uoverkommelige logiske problemer i såvel arbejdsværdilæren og merværditeorien. Jeg søgte derfor efter et andet grundlag for en kritisk politisk økonomi, hvilket jeg fandt i privatarbejdet og privatejendommen.

‘Kritik af Privatarbejdet. 1. Del: Simpel vareproduktion’ fra 1981 var det første resultat; her førtes fremstillingen af kapitalismens struktur frem til og med penge. I 2004 udgav jeg ‘Hoveder og Høveder. En demokratisk kritik af det private samfund’, hvor kapitalens begreb og dens konkrete manifestationer som fx aktiekapital og finansiel kapital blev inddraget. Samtidig analyserede denne afhandling demokratiets begreb, med henblik på at modstille kapitalismens og demokratiets principper.

En stor del af afhandlingen er helliget neoklassiske, østrigske og marxistiske teorier om markedet, pengene og kapitalen, samt en kritik af ældre og yngre teorier om demokratiet.

Også på det mere politiske felt har jeg bevæget mig væk fra klassisk marxisme.

Idéen om socialisme som klassekamp er blevet inoperativ, fordi arbejderklassen er imploderet, især som følge af at almindelige lønarbejdere modtager en stadig større andel af deres indkomst som kapitalindkomst (friværdi, pensionsopsparing, aktier etc.).

I dagens Danmark går hovedmodsætningen ikke længere mellem kapital og arbejde, men mellem den private sektor (der er styret kapitalistisk) og den offentlige sektor (der ultimativt er styret af Folketinget, altså demokratisk). Dette er den principielle modsætning mellem pengestyre og folkestyre, mellem høveder og hoveder, og det er den modsætning, der faktisk er den afgørende i kampen mod nyliberalisternes bestræbelser på at sænke skatten og reducere de offentlige udgifter. Moderne socialisme betyder en udvidelse af den demokratiske sektor til det økonomiske område, altså økonomisk demokrati i alle dette fænomens former, fra nationalisering af finanssektoren til virksomhedsdemokrati.

Det er dette grundsynspunkt, der gennemsyrer mine bøger og artikler. Plus Marx’s praktisk materialistiske filosofi, der insisterer på at de praktiske interesser er det afgørende, når man vil forstå politisk-økonomiske fænomener, fra politiske kampe i Danmark til krigen i Afghanistan; idéerne og værdierne tilpasser sig disse interesser og kommer derfor i anden række i analysen.

Jeg er uddannet som cand.scient.pol. fra Århus Universitet i 1975 og betragter mig selv som politisk økonom. Har gennem en årrække undervist på Aalborg Universitet. Jeg er medlem af Attac og siden september 2011 medlem af Enhedslisten (efter 33 års medlemskab af SF), og jeg skriver jævnligt kommentarer i Information og i sektionen Politisk Økonomi (tidligere Kritik og Kaos) på modkraft.dk; tidligere har jeg været i redaktionen af nettidsskriftet kritiskdebat.dk og venstrefløjstidsskriftet SALT.

Nedenfor er en liste over bøger og udgivne artikler:

Bøger:

1. Eurokrisen. Europa mellem pengestyre og folkestyre, forlaget Hovedland 2013.

2. Dansk Nyliberalisme, red. af Anders Lundkvist, Forlaget Frydenlund, 2009.

3. Bush, Neokonomien og Dollaren. En bog om USA’s politiske økonomi. Forlaget Frydenlund 2006. Tilgængelig på hjemmeside.

4. Hoveder og Høveder – en demokratisk kritik af det private samfund. Bind I: Privatejendom og Markedsøkonomi, Bind II: Kapitalisme, Bind III: Demokrati og Økonomisk demokrati. Forlaget Frydenlund 2004. Tilgængelig på hjemmesiden.

5. Et andet EU er muligt, – en ATTAC-bog om EU, red. af Anders Lundkvist og Lars Bohn, Frydenlund 2002.

6. De Riges Samfund – nyliberalismen i globaliseringens epoke. Forlaget Hovedland 2001.

7. De usynlige hænder. Grundproblemer i økonomiteorien. Forlaget Hovedland 1995.

8. Kritik af Privatarbejdet. 1.Del: Simpel vareproduktion. GMT, Aarhus, 1981.

9. Karl Marx: Vare – Penge – Kapital, oversættelse og indledning ved N.Albertsen, J.Carlsen og A.Lundkvist, Modtryk 1974.

10. Introduktion til metoden i Kapitalen. Modtryk, Aarhus, 1973.

11. Kapitalens Bevidsthedsformer. GMT: Aarhus, 1972.

Artikler i tidsskrifter:

1. Kapitalisme og bæredygtighed er som ild og vand, i Modvækst – omstilling til fremtiden, red. af John Holten Andersen, Toke Haunstrup Christensen, Steffen Foss Hansen og Kirstine Cecilie Holten-Andersen, Hovedland 2011.

2. Capitalism and Crises in Denmark, i transform!, No. 04, 2009, European Journal for alternative Thinking and Political Dialogue.

3. Den danske kapitalisme og demokratiets forfald, i ’Dansk Nyliberalisme’, red. af Anders Lundkvist, Forlaget Frydenlund, 2009.

4. Liberalt demokrati?, i ’Dansk Nyliberalisme’, red. af Anders Lundkvist, Forlaget Frydenlund, 2009.

5. Ricardo, frihandel – og lidt om handel i vore dage. I Økonomisk teori – i historisk belysning, redigeret af Preben Etwil og Søren Kolstrup, Knuths Forlag 2009.

6. Verdensøkonomi og verdensmagt, artikel i Årbog for Økonomi og Samfund, Forlaget Frydenlund 2006.

7. Solidaritet, individualisme og demokrati. Artikel i Psyke og Logos 2006.

8. Neokonomi – Bush’s indenrigsøkonomiske politik. Artikel i Samfundsøkonomen, nr. 1 2006.

9. From Market Economy to Capitalistic Plan Economy. Artikel i Forum for Development Studies, nr. 1 2006.

10. De komparative fordeles irrelevans, Artikel i Samfundsøkonomen, nr. 1, 2005.

11. Det danske demokrati: Om hvad og for hvem? Bidrag til ‘magt.dk – kritik af Magtudredningen’, red. af Jørgen Øllgaard og Mogens Ove Madsen, Frydenlund 2004.

12. Irak, Olien og Dollaren. Artikel i Samfundsøkonomen, nr. 5, 2003.

13. Polarisation or Convergence. Artikel i Forum for Development Studies, No. 1, 2002.

14. Fejludvikling og polarisering i den nyliberale økonomi. Artikel i Globale Udfordringer, red af U. Geertsen, Mellemfolkeligt Samvirke 2001.

15. Privatejendom eller demokrati. Arrtikel i Kritik af den Økonomiske Fornuft, red. af C. Fenger- Grøn og J.E.Kristensen, Hans Reitzels Forlag 2001.

16. Pengemarkedet som økonomiteoriens Flogiston. Artikel i Samfundsøkonomen, nr. 1, 2001.

17. Demokrati, artikel i Politica, nr. 4 2001.

18. Demokrati i markedets optik, artikel i Politica, nr 1. 1999.

19. Anmeldelse af Karsten Laursen: Økonomi og moral, i Dansk Sociologi nr. 1/9.årg. 1998.

20. Økonomiteoriens ideologiske indhold, art. i Samfundsøkonomen, nov. 1995.

21. ‘Et kritisk blik på værdi- og markedsteori’ samt ‘ Politisk kapitalteori’; to artikler i tidsskriftet SALT, hhv. nr.7 1993 og nr.1 1994.

22. Kritik af Marx’s lønteori. Kurasje. No.37, 1985.

23. Kritik af Marx’s tingsliggørelsesteori. Kurasje. No.26, 1980.

24. Kritik af den Upraktiske Bevidsthed. Bidrag: Bevidsthedsteore­tisk Tidsskrift. Odense, No.1, 1975.

‘Bush, Neokonomien og Dollaren’ samt ‘Hoveder og Høveder’ er lagt ud på denne hjemmeside. Med et par undtagelser er alle artikler efter 1998 lagt ud.